Záruční podmínky

 

Záruční podmínky společnosti phoneLEVEL.eu GSM s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČ: 27919439, zapsané ve veřejném rejstříku, sp. zn. C 126498 (dále jen „společnost“) k výrobkům značky ACCENT 

Zakoupením výrobku ACCENT (dále jen "výrobek"), Vám děkujeme za důvěru a věříme, že budete spokojeni. Těmito záručními podmínkami Vás chceme seznámit s některými důležitými skutečnostmi.

 

1. Tyto záruční podmínky se vztahují pouze na nové výrobky značky ACCENT, prodané na území ČR a jejich prodej obchodními partnery společnosti. 

2. Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte návod k obsluze a řiďte se jím. 

3. Všechny výrobky jsou určeny pro domácí použití, není-li v návodu k obsluze, v popisu provozu nebo v uživatelské příručce výslovně uvedeno jinak. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. 

4. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, není být důvodem k reklamaci. 

5. Umožňuje-li to typ výrobku, má kupující právo žádat od prodávajícího přezkoušení funkčnosti výrobku a seznámení s jeho obsluhou 

6. Uvedení výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího vyplývající z poskytnuté záruky. Tyto činnosti nechte provést autorizovanou servisní organizací (vady způsobené neodbornou obsluhou, použitím nebo provozem nemohou být nárokovány v rámci záruky). 

7. Prodávající je povinen vyplnit na záručním listě přesný modelový kód, výrobní číslo, datum prodeje a připojit razítko prodávajícího a podpis prodávajícího nebo osoby oprávněné jednat za prodávajícího. 

8. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 2167, písm. b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění - dále jen "Občanský zákoník"). 

9. Skladování po delší dobu nebo při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu výrobku. V tomto případě je vhodné nechat výrobek před uvedením do provozu prohlédnout autorizovanou servisní organizací. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad není možno nárokovat v rámci záruky. 

10. Reklamace může být uplatněna u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizovaného servisu společnosti phoneLEVEL.eu GSM s.r.o. a to za současného prokázání oprávněnosti k reklamaci, zejména předložením originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a s datem a místem prodeje nebo předložením řádně vyplněného záručního listu. Samotné fotokopie záručních listů či dokladů o zakoupení výrobku nebo doklady nevyplněné, změněné, dodatečně neoprávněně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za dostatečné doklady prokazující oprávněnost k reklamaci. Autorizované servisy, které jsou určeny k provádění záručních a pozáručních oprav, jsou uvedeny na těchto stránkách nebo u prodávajícího. 

11. Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout do reklamace nekompletní výrobek, tj. výrobek bez všech součástí a příslušenství a z hygienických důvodů ani výrobek znečištěný. 

12. Kupujícímu, nemá nárok na vrácení částí výrobku, které byly v rámci reklamace vyměněny. 

13. Kupující je povinen při odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí, návod a záruční list, byl-li vydán. Z důvodu možného poškození výrobku a následné náhrady škody, doporučujeme výrobek opatřit vhodným přepravním obalem. 

14. Reklamaci mechanického poškození výrobku, které bylo patrné při převzetí výrobku, je nutné uplatnit ihned, před prvním použitím výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. 

15. Výrobek musí být používán v souladu s právními předpisy, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů či elektrického napájení. 

16. Tato záruka se vztahuje pouze na HW komponenty tohoto výrobku. Nezahrnuje SW (ať výrobce nebo jiných subjektů), pro něž jsou stanoveny nebo určeny licenční dohody pro konečného uživatele nebo samostatné záruční podmínky nebo vyloučení záruky. 

 

Skutečnosti, které jsou považovány za rozpor s těmito záručními podmínkami a jsou důvodem pro zamítnutí reklamace 

1. Jakékoli změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu, jeho padělání nebo kopie. 

2. Použití výrobku k jinému účelu než je určeno nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku. 

3. Výrobek poškozený živelnou pohromou, mechanickým poškozením nebo neoprávněným zásahem kupujícího nebo třetí osoby (např. poškození při přepravě, čištění výrobku nevhodnými prostředky, pády, údery, rozebíráním, tlakem apod.). 

4. Výrobek vystavený nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů (např. použitím použitých či poškozených napájecích článků) apod. 

5. Provedení úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení (např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen, z důvodu možnosti upevnění či zavěšení) apod. 

6. Pokud je výrobek s odchylkou konvergencí a geometrie do 1%, obsahuje rušivá napětí v obvodech video do odstupu 42 dB, obsahuje rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů střední třídy do odstupu 52 dB, obsahuje rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A, obsahuje přechodové jevy při přepínání nebo změně stavu, obsahuje odchylky čistoty barev za krajních podmínek provozu (statické bílé plochy), obsahuje rušivé zvuky vzniklé provozem přístroje do úrovně 45dB. 

7. Výrobek (nebo jeho části) opotřebené obvyklým užíváním – tzv. životnost výrobku a jeho částí (např. vybití baterie, ukroucení ohebného přívodu či vývodu, opotřebování konektoru či tlačítek nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců a podobně). 

8. Působení vnějších sil a jevů - nehod, požáru, působení tekutin, chemikálií či jiných látek, záplav, vibrací, nadměrného tepla, nesprávného větrání, nárazům proudu, nadměrného nebo nesprávného napájecího nebo vstupního napětí, či jiných vnějších vlivů a nárazů. 

9. Opravy, pokus o provedení opravy nebo jakýkoliv zásah do výrobku osobami, které nejsou zaměstnanci společnosti nebo jejích smluvních partnerů. 

10. Poškození nebo vady způsobené takovým používáním, provozem nebo zacházením s výrobkem, které odporuje běžnému osobnímu nebo domácímu využití poškození nebo změny výrobku v důsledku nesprávného použití, včetně zacházení vedoucího k fyzickému, kosmetickému či povrchovému poškození, změnám výrobku nebo poškození displejů. 

11. Záruka se dále nevztahuje na výrobek poškozený vlivem softwaru třetí strany nebo viru a ztrátu dat, ke které může dojít při výměně nebo opravě výrobku. 

12. Případy, kdy výrobek byl neoprávněně porušen, opravován nebo pozměňován, případy kdy bylo odstraněno nebo znehodnoceno sériové číslo a kdy záruční pečeť je znehodnocena nebo pozměněna; dále pokud byl výrobek poškozený v důsledku záměrného nebo neúmyslného zneužití, hrubého zacházení, zanedbání údržby nebo nesprávné údržby nebo v důsledku používání v nevhodných podmínkách, či pokud byl výrobek poškozený v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného připojení k perifernímu zařízení (např. nevhodná nabíječka, sluchátka) a/nebo vystavení nepříznivým a nepřiměřeným fyzikálním silám, prostředí či tlaku. 

 

V Liberci 10.4.2015 

Zpracovávám...